مشاوره

مشاوره های خرید:

محصولات لیراک، استادرم، کدلی، نوکس، اوریاژ، بایودرما، ایگو و بایورگا

روزهای تماس: شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

ساعات تماس: از ساعت 10 الی 13 و عصر از 17 الی 21

شماره های تماس: 054-35321710

پست الکترونیکی: info@topdaroo.com

 

محصولات ایوروشه، گینو، اوسرین، درمدن و هگور

روزهای تماس: شنبه ها

ساعات تماس: از ساعت 10 الی 13 و عصر از 17 الی 21

شماره های تماس: 054-35321710

پست الکترونیکی: info@topdaroo.com

 

محصولات اون , گالنیک، دوکری، کلوران و میس ادن

روزهای تماس: سه شنبه

ساعات تماس: از ساعت 10 الی 13 و عصر از 17 الی 21
شماره های تماس: 054-35321710

پست الکترونیکی: info@topdaroo.com

 

محصولات اتچه  

روزهای تماس: یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه

ساعات تماس: از ساعت 10 الی 13 و عصر از 17 الی 21
شماره های تماس: 054-35321710

پست الکترونیکی: info@topdaroo.comمشاوره دارویی : توسط دکتر داروساز

روزهای تماس: همه روزه بجز جمعه ها و ایام تعطیل

ساعات تماس: از ساعت 10 الی 13 و عصر از 17 الی 21

شماره های تماس: 054-35321710

پست الکترونیکی: info@topdaroo.com