دانستنی خوراکی ها

ضد آفتاب ها

از آنجا كه آفتاب اثرات آسيب زننده اي براي پوست دارد از جمله پيري، سرطان ولك بنابراين پرهيز ازآفتاب ضروري است. يك راه پرهيز از آفتاب استفاده از ضد آفتاب است. ضد آفتاب ها به سه دسته عمده تقسيم مي شوند: فيلترهاي فيزيكي: با انعكاس نور خورشيد مانع از رسيدن آن به پوست مي شوند مثل زينك اكسايد يادي اكسيد ادامه